lt en

Terms of Confidentiality

Šių konfidencialumo sąlygų (toliau – Sąlygos) tikslas – informuoti Jus, kaip UAB „Conresta“ vykdo kandidatų į UAB „Conresta“ laisvas darbo vietas asmens duomenų tvarkymą, kokius duomenis renka, kam juos naudoja, kiek laiko juos saugo. Be to, Sąlygomis siekiama supažindinti Jus su UAB „Conresta“ darbuotojų atrankos proceso metu taikomomis konfidencialios informacijos apsaugos taisyklėmis.

  1. Kandidatas į siūlomą darbo vietą, pateikdamas UAB „Conresta“ savo asmens duomenis, t. y. vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, informaciją apie darbo patirtį, išsilavinimą, kvalifikacijos kėlimą, kalbų mokėjimą, vairavimo įgūdžius, kitą informaciją nurodytą gyvenimo aprašyme (CV) ir (ar) motyvaciniame laiške, išreiškia savo sutikimą dėl jo pateiktų asmens duomenų tvarkymo UAB „Conresta“ vidaus administravimo ir jo kandidatūros įvertinimo tikslais. Be to, pateikdamas savo asmens duomenis kandidatas, išreiškia savo sutikimą, jog jo asmens duomenys būtų naudojami siekiant susisiekti su kandidatu.
  2. Kandidato UAB „Conresta“ pateikti asmens duomenys šių Sąlygų 1 punkte nurodytais tikslais bus naudojami ir saugomi atrankos į laisvą darbo vietą metu, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius.
  3. UAB „Conresta“ patvirtina, kad kandidatų į laisvas darbo vietas asmens duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. UAB „Conresta“ taiko visas protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad UAB „Conresta“ surinkti asmens duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. UAB „Conresta“ darbuotojai yra įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie kandidatus į laisvas darbo vietas.
  4. Kandidato asmens duomenis UAB „Conresta“ gali perduoti tiems duomenų gavėjams, kuriems kandidatas išreiškė sutikimą dėl savo asmens duomenų teikimo ar tiems duomenų gavėjams, kuriems tokius kandidato asmens duomenis pateikti būtina, siekiant teisėtų UAB „Conresta“ interesų. Asmens duomenis UAB „Conresta“ taip pat gali pateikti kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus.
  5. Kandidatas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo pateikęs UAB „Conresta“ prašymą elektroniniu paštu: info@conresta.lt, registruotu paštu arba atvykęs adresu: Tuskulėnų g. 33C, Vilnius.
  6. Kandidatui išreiškus nesutikimą dėl jos asmens duomenų tvarkymo, UAB „Conresta“ įsipareigoja nebetvarkyti kandidato asmens duomenų, išskyrus atvejus, jeigu UAB „Conresta“ tokius asmens duomenis tvarko dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už kandidato interesus ir nurodytas nesutikimo su asmens duomenų tvarkymu priežastis, arba siekiant apginti UAB „Conresta“ teisinius interesus.
  7. Kandidatas taip pat turi šias su jo asmens duomenų tvarkymu susijusias teises: teisę reikalauti ištaisyti tvarkomus jo asmens duomenis; teisę reikalauti ištrinti jo asmens duomenis arba apriboti jo asmens duomenų tvarkymą; teisę reikalauti, kad jo asmens duomenys būtų perkelti kitam duomenų valdytojui, kai tai yra techniškai įmanoma; teisę susipažinti su savo asmens duomenimis; teisę pateikti skundą dėl jo asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A L.Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. Nr. 8 5 271 28 04, 8 5 279 1445, el. paštas: ada@ada.lt, interneto svetainė https://vdai.lrv.lt/ ).
  8. Kandidatas pateikdamas UAB „Conresta“ paklausimą su tikslu užimti laisvą darbo vietą, sutinka laikytis UAB „Conresta“ darbuotojų atrankos proceso metu taikomų konfidencialios informacijos apsaugos taisyklių.
  9. Konfidenciali informacija šiose Sąlygos suprantama, kaip, bet kokia informacija, išreikšta raštu, žodžiu, elektronine ar bet kokia kita forma, kurią kandidatas sužinojo darbuotojų atrankos proceso metu, įskaitant, bet neapsiribojant informaciją apie UAB „Conresta“ kandidatui siūlomas užimti pareigas, siūlomą darbo užmokestį, darbo užmokesčio, premijų, priemokų ir priedų prie darbo užmokesčio dydžius ir jų mokėjimo tvarką, informaciją apie UAB „Conresta“ taikomas darbuotojų skatinimo priemonės, informaciją apie kitas siūlomas darbo sąlygas (darbo laiko rėžimą, atostogų suteikimo tvarką, darbo funkcijoms atlikti suteikiamas priemones ir kt.), taip pat informacija apie UAB „Conresta“ vidinę struktūrą, atranką vykdančius asmenis bei visa kita kandidatui atrankos į laisvą darbo vietą metu UAB „Conresta“ pateikta informacija.